Parochie H. Antonius van Padua

In 1938 kreeg Jozef Duffhauss opdracht een rectoraat te stichten in het Batadorp. In de kantine van de Batafabriek werd een kapel ingericht. Door de groei van de parochie werd deze al snel te klein en er moest een nieuwe kerk gebouwd worden aan de andere kant van het Wilhelminakanaal.
Op 9 juni 1941 werd hij door Mgr. A.F. van Diepen, bisschop van den Bosch, benoemd tot bouwpastoor van de nieuwe parochie Heilige Antonius van Padua. Pastoor Duffhauss bleef ondertussen zijn werk bij Bata voorzetten vanuit de noodpastorie die in 1942 gebouwd werd naast de Sint Jozefschool (nu buurthuis Kadans).
Op palmzondag 2 april 1950 droeg pastoor Duffhauss voor het eerst de heilige mis op in de Antoniuskerk in aanwezigheid van bisschop Mutsaerts van Den Bosch.

In het parochie-archief wordt de bisschoppelijke oprichtingsbrief bewaard. Hier volgt de complete tekst van deze op 3 juni 1941 gedateerde brief.

Oprichting der Parochie van den H.Antonius van Padua te Best

Arnold Frans Diepen

Door de genade Gods en de gunst van den Apostolischen Stoel Bisschop van ‘s-Hertogenbosch aan Onze beminde Diocesanen, de parochianen der parochies van den H.Odulphus te Best en van S.Petrus’Banden te Oirschot

Zaligheid in den Heer!

De bekende uitbreiding in bevolking, welke in de Parochie van den H.Odulphus te Best heeft plaats gehad en nog te verwachten is, brengt zoo groote vermeerdering mede van herderlijke bedieningen ter behartiging van Uwe geestelijke belangen, dat Wij gemeend hebben een aanzienlijk gedeelte van het grondgebied van den H.Odulphus te Best en ook een gedeelte van de parochie van S.Petrus’Banden te Oirschot te moeten afscheiden en tot een zelfstandige parochie te verheffen.

Tot Onze groote voldoening verwierven Wij voor dit groote en noodzakelijke werk niet alleen de instemming van uwe betrokken Geestelijke Herders, doch slaagden Wij er ook in een priester te vinden, die de moeilijke taak der stichting dezer nieuwe parochie op zich wil nemen, terwijl Wij ons overtuigd houden, dat Wij voldoende geldmiddelen mogen verwachten, om tot deze oprichting over te gaan.

Vertrouwend, dat deze schoone onderneming ook de instemming zal vinden en den steun van U allen, bijzonder van degenen onder U, die tot de nieuwe parochie zullen behooren, hebben Wij met instemming van het Hoogwaardig Kapittel, krachtens de Ons in canon 1427 van het Wetboek van Kerkelijk Recht toegekende macht besloten tot die afscheiding en die oprichting over te gaan, en goedgevonden te verordenen en te bepalen als volgt:
met ingang van 9 Juni 1941 wordt het hieronder (sub 2) aangegeven grondgebied afgescheiden van de boven genoemde parochies van Best en Oirschot en tot zelfstandige parochie verheven met al de rechten en verplichtingen, die aan deze afscheiding en verheffing naar Kerkelijk Recht verbonden zijn. De nieuwe parochie zal behooren tot het Dekenaat Oirschot en zal als Patroon der plaats behouden den H.Odulphus, doch hare kerk zal worden toegewijd aan den H.Antonius van Padua en zij zal dien tengevolge den naam dragen van “Parochie H. Antonius van Padua te Best”.

De grenzen van de Parochie “H. Antonius van Padua te Best” stellen wij door deze vast als volgt:
Te beginnen op het punt, waar de Westgrens van de gemeente Best het Wilhelminakanaal snijdt, loopt de parochiegrens in de richting Z.O. gelijk met de gemeenten Best en Oirschot tot aan een punt 2200 M vanaf het Wilhelmina-kanaal en vanaf dit punt langs een luchtlijn in de richting Z.W. tot aan een punt van de gemeentegrens Oirschot-Veldhoven, liggend 200 M ten N. van de kruising dezer gemeentegrens met den Zeelsterdijk;volgt daarna in de richting O. de gemeentegrens Oirschot-Veldhoven totdat deze overgaat in de gemeentegrens Oirschot-Acht(Eindhoven), volgt daarna deze grens langs het stroompje Ekkersrijt tot aan de gemeentegrens Best-Son; volgt daarna deze grens in de richting N. over het Wilhelminakanaal tot 425 M ten N. van dit kanaal; draait hier af in de richting W. langs de luchtlijntot op de as van den Rijksweg Best-Eindhoven 950 M ten N. van het Wilhelminakanaal (gemeten over de as van de weg); loopt daarna even over de as van den weg in de richting Z. en draait daarna naar richting W. over de as van de Fransche Steeg naar de brug over het Wilhelminakanaal tot aan het uitgangspunt.
ten einde het beheer der tijdelijke en stoffelijke belangen van de nieuwe parochie volgens de kerkelijke verordeningen naar behooren te regelen en te verzorgen, richten Wij bij deze in de nieuwe Parochie een Kerkbestuur op, bestaande uit den tijdelijken pastoor als Voorzitter en voorts uit twee Kerkmeesters. Wij benoemen bij deze als pastoor der nieuwe parochie H.Antonius van Padua den Weleerw. Heer Josef Otto Carl Caspar Duffhauss. Wij benoemen mede tot Kerkmeesters der nieuwe parochie in alphabetische orde de Heeren A. van Bergeijk en F. van Rooy met de bepaling dat hun periodieke aftreding volgens een later op te maken rooster bij beurten zal geschieden op den tijd in het Algemeen Reglement voor de R.K. Parochiale Kerkbesturen vastgesteld met dien verstande, dat voor den eersten maal een Kerkmeester zal aftreden in het jaar 1942.
Omdat de Geloovigen, die tot de nieuwe parochie behooren, eerst dan ten volle aan de weldaden dier parochie zullen kunnen deelachtig worden, als het te stichten kerkgebouw in gebruik zal kunnen worden genomen, verordenen Wij, dat deze tot dan toe zullen blijven beschouwd worden als behoorend tot de parochie van welke zij zijn afgescheiden en dus zolang hun rechten en verplichtingen tegenover die parochie zullen blijven voortbestaan.
Wij vertrouwen, dat zij de vele van deze Parochie ontvangen weldaden ook later in dankbare herinnering zullen bewaren, en dat zij aan hun nieuwen Herder door hun godsdienstig en deugdzaam leven, door hun aanhankelijkheid en hulpvaardigheid alle voldoening zullen schenken. En zal dit Ons schrijven op Zondag 8 Juni e.k. in de parochies van den H.Odulphus te Best en van S.Petrus’Banden te Oirschot van den predikstoel worden voorgelezen en afgekondigd en verder in het archief van die parochies alsook in dat der nieuwe parochie worden bewaard.

Gegeven te ‘s-Hertogenbosch 3 Juni 1941

A.F. Diepen, Bisschop van ‘s-Hertogenbosch